Nettsted: https://www.ferd.no/

Bærekraftsrapport: https://ferd.no/baerekraft/baerekraft-i-ferd/

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Ferd har to investeringsmandater innen impact investment: Ferd Sosiale Entreprenører dekker sosial impact, mens Ferd Impact Investing dekker miljømessig impact. I tillegg har vi Humanitære Initiativ som foreløpig ikke er et eget mandat, men hvor Ferd initierer og bidrar til fond og organisasjoner som har som formål å inkludere fattige og flyktninger i Asia og Afrika.

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) skal skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Sosiale entreprenører er selskaper som bidrar til å skape nye løsninger på sosiale problemer, og jobber for å skape både sosiale og bærekraftige økonomiske resultater – såkalt dobbel bunnlinje. Vi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk i aktivt partnerskap med selskapene, med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Vi bidrar også til å styrke feltet gjennom å øke kjennskap til sosialt entreprenørskap, forretningsutvikling og hvordan det offentlige og andre kan bruke nyskapende, små aktører til å skape sosiale resultater. Ferd SE har i dag 10 selskaper i aktiv portefølje. Noen av disse støttes med tilskudd, mens andre er egenkapitalinvesteringer. Les mer om Ferd SE og våre porteføljeselskaper her.

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap, og vil sjelden gjøre direkteinvesteringer i enkeltselskaper. Vi konsentrerer oss om tre sektorer der Ferd har en solid posisjon og kompetanse: Fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi. Les mer om Ferd Impact Investing og våre investeringer her.

 

Ferd er et stort og diversifisert investeringsselskap. Bredden av Ferds virksomhet adresserer i sum de fleste av bærekraftsmålene.

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.