15. Livet på land

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. Tørke og ørkenspredning ødelegger 12 millioner hektar dyrkbar jord hvert år.

Norge har mye natur og få mennesker, og norske økosystemer er i en relativt god tilstand. Vi har vannforvaltningsplaner, nasjonale mål for naturmangfold, skogvern og jordvern. Et representativt utvalg av fjellområdene er vernet.

Likevel står også Norge overfor utfordringer:

  • Hvordan skal vi sikre at vi bevarer biologisk mangfold og beskytter, gjenoppretter og fremmer bærekraftig bruk av norske økosystemer?
  • Skog og myr er viktig for truet natur. Hvordan kan økt skogbruksaktivitet kombineres med ivaretakelse av miljøhensyn og gjennom dette skape verdier?
  • Hvordan kan en hindre spredning av fremmede skadelige organismer?
  • Jordbruk og reindrift bruker utmark gjennom beiting, og er med på å opprettholde variasjon i natur og landskap. Hvordan kan dette videreføres i en tid med strukturendringer?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 15

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Metapod AS
 
OsloMet
 
Sabima
 
SINTEF
 
Tekna