Topplederforum er en møteplass for arbeidet med bærekraftsmålene. Forumet er en arena for utvikling av omforent kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse av sammenhengen mellom målene og de dilemmaer, målkonflikter og interessemotsetninger som ligger innebygd i agenda 2030.

Forumet legger til rette for at ulike aktører kan samarbeide om å nå bærekraftsmålene. Det skal gi råd og anbefalinger til organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter.

Hvordan skal forumet arbeide?

Forumet samles inntil tre ganger i året. Møtene tar opp tematiske utfordringer til diskusjon, i tillegg til å følge utviklingen av bærekraftsmålene.

Møtene holdes under regelen om Chatham House Rule, som vil si at informasjon fra møtene kan deles, men ikke knyttes til person.

Forumet har til nå diskutert følgende tema:

  • Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft
  • Sysselsetting, kompetanse og inkludering
  • Ansvarlig forbruk
  • Sirkulær økonomi

Deltagelse som sikrer bred innsikt

Topplederforum skal gi innsikt fra kommunesektoren, næringslivets organisasjoner, arbeidstakersammenslutningene, frivillige organisasjoner og statlige virksomheter.

Forumet har en fast kjerne medlemmer bestående av ministre og andre toppledere. Digitalisering – og forvaltningsministeren leder forumet, mens klima- og miljøministeren, utviklingsministeren, kunnskapsministeren og næringsministeren møter fast.

Toppledere i NHO, LO, KS, UN Global Compact Norge, Forum for utvikling og miljø, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren og Norges Bondelag (representerer også Norsk Bonde- og Småbrukarlag) deltar som faste medlemmer.

Møtene suppleres med fagministre og ledere ut fra de temaene som tas opp, slik at sammensetningen varierer fra gang til gang og inkluderer flere.

Informasjon om forumets arbeid publiseres fortløpende på denne siden.