Potensialet til og effekten av en mer sirkulær økonomi er omfattende, og viktig for å nå en rekke bærekraftsmål. Sirkulær økonomi kan gi oss sikrere materialtilgang, reduserte klimagassutslipp, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

En mer sirkulær økonomi kan redusere avfallsstrømmene og forbedre ressursutnyttelsen (mål 12), som kan føre til en reduksjon i tap av natur, forurensning og avhengighet av nye råmaterialer (mål 14 og 15). Effektiv bruk av ressurser kan bidra til å redusere karbonavtrykket og dermed bekjempe klimaendringer (mål 13). Behovet for bedre ressursutnyttelse kan føre til nye innovative løsninger og teknologier som kan gi økonomisk gevinst (mål 9). Samtidig kan det skape nye arbeidsplasser (mål 8 og 12). Å redusere avfallsmengden og forbedre ressursutnyttelsen kan føre til et renere og sunnere miljø, som vil virke positivt for samfunnet og menneskers livskvalitet (mål 3 og 11). For å få en mer sirkulær økonomi må vi samarbeide bedre og mer på tvers (mål 17).

Regjeringen arbeider med en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. Topplederforum for bærekraftsmålene ble invitert til å komme med innspill til viktige prioriteringer i arbeidet.

Under finner du notatet som lå til grunn for diskusjonen og referatet fra møtet:

I  møtet ble deltagerne, i grupper, invitert til å komme med felles innspill til handlingsplanen. Under finner du innspillene:

Innspillene følges opp av klima- og miljødepartementet i samarbeid med øvrige departement, og i forlengelse av innspillene som ble gitt under og etter stormøtet om sirkulær økonomi den 3 februar.

 

3. God helse og livskvalitet8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land
17. Samareid for å nå måla