5. Likestilling mellom kjønnVerden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger.

I Norge har vi høy grad av likestilling mellom kjønnene sammenliknet med mange andre land. Ordninger for betalt permisjon for nybakte foreldre og god tilgang til barnehageplasser har bidratt til at Norge er blant de land som har høyest yrkesdeltagelse for kvinner.

Likevel er det utfordringer:

  • Kvinner er utsatt for vold og tvang i nære relasjoner, det forekommer seksuell trakassering, kjønnslemlestelse og ekteskap med mindreårige. Hvordan kan dette bekjempes?
  • Likestilling står høyt på agendaen i næringslivet. Hva skal til for å redusere forskjellene i andelen kvinnelige og mannlige toppledere og styremedlemmer?
  • Kvinner er overrepresentert i mange av de lavtlønnede yrkene og har gjennomsnittlig lavere lønn enn deres mannlige kolleger. Hva kan gjøres for å tette lønnsgapet?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 5

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Equality Check
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
NITO
 
OsloMet
 
SINTEF
 
SpareBank 1 SMN