Nettsted: https://www.oslomet.no/

Bærekraftsrapport: https://ansatt.oslomet.no/berekraft

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Noen eksempler på vår praksisorienterte forskning:

  • Klær – hvordan velge klær uten å belaste verden mer enn nødvendig, reparasjoner av klær vi kan gjøre selv og hvordan vaske klær mer miljøvennlig
  • Mat – hvordan velge, handle inn, tilberede og oppbevare mat for å redusere matsvinn og gi god helse og et bærekraftig forbruk
  • Produkter – design og estetikk for bærekraftig produksjon og bruk, bruk av fornybare materialer og gjenbruk, øke levetiden til produkter
  • Offentlige anskaffelser – hvordan oppnå bærekraftige mat- og cateringtjenester i offentlige virksomheter
  • Bærekraftige velferdssamfunn – om ledelsesstrategier og –mekanismer som støtter samskaping, læring og innovasjon for det grønne skiftet; om fattigdomsproblematikk og sosial inkludering/ekskludering, om teknologiens og digitaliseringens påvirkning av barns utdanning og sosial deltakelse; årsakene til ulikhet i helse og arbeid under ulike velferdspolitiske betingelser
  • Hvordan drive bærekraftig husdyrhold på norske gårder og i verdikjeden
  • Bærekraftig byplanlegging
  • Finne nye demokratiske styringsmåter for å implementere effektiv og sosialt rettferdig klimapolitikk

m.m.

Vår forskning gjøres offentlig kjent gjennom rapporter, bøker, artikler, nettsider, seminar o.l.

Universitetet har et klimaregnskap som i tiden fremover vil brukes som et verktøy blant annet i utviklingen av våre campus i Oslo og på Romerike. Vi har som mål å redusere vårt karbon fotavtrykk ytterligere. Universitetet arbeider for at alle studenter skal få en grunnleggende kunnskap om sammenhengen og dilemmaene i bærekraftsmålene og kompetanse i å samhandle på tvers av fag og sektor for å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn. Gjennom våre studier skal bærekraftige holdninger og handlinger framheves. Vi skal engasjere studenter og forskere i en partnerskapsmodell for å arbeide mer sammen om både studier, forskning og innovasjon for bærekraft.

Vår visjon er at OsloMet leverer kunnskap som besvarer samfunnets utfordringer med bærekraftige og nyskapende løsninger. Vår kommunikasjon skal derfor bidra til at vårt bærekraftsarbeid er synlig og tydelig for studenter, myndigheter, næringsliv, og allmennheten. Kunnskapen vår skal kunne tas i bruk for å handle for og endre kursen i en bærekraftig retning om du er sykepleier, lærer, ingeniør, kunstner, økonom, psykolog, byplanlegger, barnevernspedagog, journalist, eller dramalærer.

1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.