14. Livet i havet

Livet på land er avhengig av havet. Bærekraftig havforvaltning handler om å hindre forurensing,  forsøpling og forgiftning, om å forhindre utrydding av dyreliv og korallrev og om å utnytte havets ressurser på en langsiktig holdbar måte.

Norge er avhengig av å kunne høste fra et rent og rikt hav. Forvaltningsplanene for havområdene viser at miljøtilstanden i Barentshavet og Norskehavet er god. For Nordsjøen og Skagerak er tilstanden mindre god, selv om den har blitt bedre de siste tiårene. Temperaturøkning og forsuring er de største truslene for økosystemene i norske havområder.

  • Utfordringene i havet kjenner ingen landegrenser. Hvordan skal vi utnytte norsk kompetanse til å forbedre havmiljøene, samtidig som vi stimulerer til økt verdiskaping?
  • Det investeres mye i forskning, kartlegging og overvåking. I de mest sårbare havområdene er det etablert marine verneområder. Mange private aktører, enkeltpersoner og ideelle organisasjoner gjør en stor innsats. Hvordan kan innsatsen forsterkes?
  • Kan økosystembasert forvaltning, der en ser på den totale miljøbelastningen i området, bidra til at havet styrkes som grunnlag for matproduksjon og næringsvirksomhet?

 

Om regjeringens arbeid med bærekraftsmål 14

Se eksempler på arbeid tilknyttet dette målet

 
Bodø Røde Kors
 
Containerservice Ottersøy AS
 
Elis Norge AS
 
Ferd AS
 
FN-sambandet
 
Framtidslaben Norge
 
Frelsesarmeen og Fretex
 
Metapod AS
 
Norwegian Plastic Recycling - NOPREC
 
OsloMet
 
Salmon Group AS
 
SINTEF
 
Sopra Steria
 
Tekna