Nettsted: 
https://www.tekna.no/

Bærekraftsrapport: https://www.tekna.no/meninger/teknas-politikkdokument-om-klima-miljo-og-energi/

Lokasjon: Over hele landet

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Klimakost – reduksjon av Teknas klimautslipp

Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening for naturvitere, ingeniører og teknologer. Sammen med våre 84 000 medlemmer jobber vi med å møte samfunnets utfordringer gjennom kunnskap, innovasjon og ny teknologi. Våre medlemmer arbeider i mange samfunnssektorer og bidrar til å oppfylle hele mangfoldet som bærekraftsmålene representerer.

Gjennom Klimakost-prosjektet har Tekna i detalj kartlagt og registrert egne klimautslipp. Klimaregnskapet for Tekna er fotavtrykksbasert. Det betyr at man inkluderer alle klimabidrag, både direkteutslipp (scope 1), energi (scope 2), og klimagassutslipp som følge av vare- og tjenestekjøp (scope 3). Klimafotavtrykket består nesten utelukkende av Scope 3-utslipp, altså indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester.

Klimaregnskapet for Tekna viser et totalt klimafotavtrykk på ca 4 000 tonn CO2e. Dette tilsvarer det årlige klimafotavtrykket til over 400 personer, eller klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon på en gjennomsnittlig kommune på 4000 innbyggere.

Dette utgangspunktet benyttes nå i praksis for systematisk og planmessig å redusere Teknas klimautslipp over tid. Det gjelder både reduksjon av utslipp knyttet til drift av Teknas kontordrift, reduksjon av utslipp knyttet til reiser og arrangementer og til indirekte utslipp gjennom innkjøp av varer og tjenester og for eksempel gjennom finansielle plasseringer.

13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

Bærekraft i Teknas faglige tilbud

Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening for naturvitere, ingeniører og teknologer. Sammen med sine 86 000 medlemmer jobber Tekna med å møte samfunnets utfordringer gjennom kunnskap, innovasjon og ny teknologi. Teknas medlemmer arbeider i mange samfunnssektorer og bidrar gjennom sitt arbeid til å oppfylle hele mangfoldet som bærekraftsmålene representerer.

Gjennom sitt faglige tilbud, som omfatter faglige nettverk og et stort antall faglige møter, kurs og konferanser, tilbyr Tekna bærekraftkompetanse og skaper nettverk og samarbeid for bærekraft. Slik støttes medlemmene i å bidra til bærekraftig utvikling gjennom sitt daglige arbeid.
Tekna organiserer 13 ulike faglige nettverk for sine medlemmer, blant andre:

 • Tekna klima – som fokuserer på å motvirke klimaendringer og på klimatilpasning
 • Tekna bygg og anlegg – som fokuserer blant annet på bærekraftige bygg og anlegg
 • Tekna jernbane – som fokuserer på utvikling av jernbanen

Et nettverk for biomangfold er under etablering.
Teknas arrangerer en rekke møter, kurs og konferanser med fokus på bærekraft, eksempler fra 2020:

 • Bærekraftsløsninger – Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?
 • Elektrifisering av oppdrettsnæringen
 • Er avfallsfrie byggeplasser realistisk?
 • Teknas havbrukskonferanse (blant annet om en grønnere havbruksnæring)
 • CO2-konferansen (om karbonfangst og lagring)

Les mer om Teknas faglige innsats for bærekraft: https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/

4. God utdanning6. Rent vann og gode sanitærforhold9. Industri, innovasjon og infrastruktur

11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon13. Stoppe klimaendringene14. Livet i havet15. Livet på land

 

 

 

 

 

Fagforeningsutvikling i Øst-Afrika

Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening for naturvitere, ingeniører og teknologer. Sammen med våre 86 000 medlemmer jobber vi med å møte samfunnets utfordringer gjennom kunnskap, innovasjon og ny teknologi. Våre medlemmer arbeider i mange samfunnssektorer og bidrar til å oppfylle hele mangfoldet som bærekraftsmålene representerer.

Tekna bistår 12 fagforeninger i Kenya og Uganda økonomisk. Gjennom dette er Tekna en støttespiller i deres innsats for å styrke arbeidernes rettigheter. Disse 12 fagforeningene er med i et felles prosjekt som på daglig basis koordineres av IndustriAll Global, en global solidaritetsorganisasjon i regi av den internasjonale fagforeningssammenslutningen IndustriAll der Tekna er medlem.
Støtten fra Tekna går til daglig drift av fagforeningene, opplæring av tillitsvalgte, informasjonskampanjer og påvirkningsarbeid. Målet er at organisasjonene på sikt skal stå på egne ben. Fagforeningene driver selv prosjektet, mens Tekna, gjennom IndustriAll Global, er en støttespiller. Prosjektet bidrar til:

 • Økt sikkerhet. Sikkerhetsrutinene er ofte ikke gode nok, verneutstyr har mangler og arbeiderne får ikke riktig opplæring.
 • Økning av organiseringsgraden blant unge. Unge utgjør opptil 75% av befolkningen, men det er få unge som er organisert.
 • Bedre lederskap i foreningene, opplæring av tillitsvalgte og medlemsvekst.
 • Mindre bruk av korttidskontrakter for folk som jobber samme sted over lengre tid.

4. God utdanning8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst10. Mindre ulikskap12. Ansvarlig forbruk og produksjon17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.