Fra venstre: Sustainability Director Hilde Solberg Holm og Sustainability Manager Stine Rebekka Vikesland. Foto: Sopra Steria

Nettsted: https://www.soprasteria.no/

Lokasjon: Hovedkontor i Oslo, kontorer i Stavanger og Trondheim

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vi integrerer bærekraft i hvordan Sopra Steria driftes og styres
Det å integrere bærekraft i kjernen av hvordan vi arbeider, er en forutsetning for å kunne levere fremtidsrettede løsninger til kundene våre. Sopra Steria arbeider til enhver tid for at våre kunder og samarbeidspartneres krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. Våre styringssystemer er sertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente standarder. Etikk, anti-korrupsjon og god styring er en forutsetning for god drift, og etikk er en integrert del av og forretningsførsel, og angår alle ansatte.

For å levere på de store samfunnsutfordringene, er mangfold og en god kjønnsbalanse helt grunnleggende. Mangfoldsledelse i Sopra Steria bidrar til å skape en best mulig arbeidsplass for alle våre medarbeidere, og i fire år på rad har vi også blitt kåret til «Norges beste arbeidsplass» av Great Place to Work.

Vi er initiativtakere og støttespillere til flere interne og eksterne initiativer for å øke kjønnsmangfoldet i teknologibransjen. Sopra Steria har en intern LHBT+ gruppe som bidrar til møteplasser, arenaer, synliggjøring og integrering av mangfolds- og inkluderingsperspektivet i hele virksomhetens verdikjede.

Internasjonal gruppe – internasjonalt ansvar
Vi er en del av en internasjonal gruppe, og tar et spesielt ansvar i India, der vi har utbredt virksomhet. Landet har spesielt store samfunnsmessige og sosiale utfordringer. Sammen med Sopra Steria Foundation har vi opprettet et skoleutviklings- og stipendprogram som sørger for at flere tusen barn og unge i fattige områder i India, får mulighet til å fullføre skolegang og utdanning, noe som gir ringvirkninger for familier og lokalsamfunn. Vi har samlet inn over 4 millioner kroner bare i Norge, og pengene går også til vedlikeholdsarbeid og infrastruktur på skolene.

Våre bærekraftsmål som ledende teknologiaktør
I Norge har Sopra Steria valgt å jobbe spesielt med noen av FNs bærekraftsmål, der vi har størst mulighet til å bidra. Et av disse er bærekraftsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene. Vi skal drive vår virksomhet med lavest mulig klimaavtrykk, stille miljøkrav til våre leverandører og bistå våre kunder med å utvikle klimasmarte løsninger. ​​Globalt har vi en målsetning om å være CO2-nøytral innen 2028. Sopra Steria samarbeider også med en rekke offentlige, private og frivillige virksomheter for styrke vår gjennomføringskraft for å bidra til en bærekraftig utvikling (bærekraftsmål 17).

Våre bærekraftsmål som konsulentselskap i samarbeid med våre kunder
Verdien vi tilfører samfunnet, leveres i stor grad gjennom våre kundeprosjekter. Som konsulentselskap inngår Sopra Steria i mange verdikjeder, bransjer og kompetanseområder – spesielt i sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolle. Denne bredden gjør at vi, sammen med våre kunder, også leverer på hele bærekraftsagendaen. Under er et knippe eksempler:

 • Åkerblå – Bevaring og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser
  Gjennom dette kundeprosjektet bidro Sopra Steria til å muliggjøre gjennomføring av inspeksjoner ​på fiskeoppdrett fra avstand. Moderne samhandlingsløsninger som HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kan kombineres, slik at teknikere på stedet kan få hjelp og støtte fra eksperter som sitter et annet sted. Dette sparer både tid og penger fordi ekspertene reiser sjeldnere (bærekraftsmål 13). Det blir også kostnadsbesparelser gjennom mindre dødtid. Det gir økt kapasitet på inspeksjoner og assistanse fra spesialister, og smittespredning reduseres. På denne måten bidrar Åkerblå til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (bærekraftsmål 14).
 • Nora – Nettsted for å bekjempe negativ sosial kontroll
  Sopra Steria bistod Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med å utvikle et nettsted som en del av satsningen for å bekjempe negativ sosial kontroll. Et mer inkluderende samfunn bidrar til å redusere ulikheten i samfunnet (bærekraftsmål 10). Nettportalen gjør det lettere å finne informasjon og få veiledning om temaet, og skaper kontakt mellom ulike aktører som jobber med tematikken.
  Med dette prosjektet fikk IMDi et solid konsept, innhold og nettsted som tar opp negativ sosial kontroll på brukernes premisser. Prosjektet fremmer et inkluderende samfunn og tilgang for rettsvern for alle (bærekraftsmål 16).
 • STOR – mer fremkommelig, trafikksikker  og miljøvennlig persontrafikk i Oslo-regionen
  Hensikten med STOR er å forbedre eksisterende og å prøve ut nye mobilitetstjenester på tvers av tre store transportetater i Oslo og Akershus. Prosjektet eies av Ruter, Statens vegvesen Region øst og Bymiljøetaten. Samarbeidet styrker gjennomføringsmidlene og partnerskap for en bærekraftig utvikling (bærekraftsmål 17).
  Med hjelp fra Sopra Steria og andre konsulenthus tar samarbeidsprosjektet utgangspunkt i felles overordnede målsetninger om forbedret fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø. Med det bidrar STOR til bekjempelse av klimaendringene, og konsekvensene av dem (bærekraftsmål 13), samt til å bygge en robust infrastruktur og bidra til innovasjon (bærekraftsmål 9).

 

9. Industri, innovasjon og infrastruktur10. Mindre ulikskap13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet16. Fred, velferd og velfungerende institusjoner

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.