Nettsted: https://www.nito.no/

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 93 000 medlemmer. NITO er representert på 1900 arbeidsplasser over hele landet og har over 4000 tillitsvalgte. Våre medlemmer jobber med tema knyttet til mer eller mindre alle bærekraftsmålene. Vi mener at partssamarbeidet er et viktig verktøy for å få realisert bærekraftsmålene raskere.

Som en fagorganisasjon er NITOs kjernevirksomhet knyttet til bærekraftsmål 8 om anstendig arbeidsliv. I tillegg jobber vi med tema som likestilling, helse, utdanning, infrastruktur og miljø. NITO har lenge engasjert seg i omstilling til lavutslippssamfunnet, og vært en tydelig stemme i Norge for en raskere overgang til en sirkulærøkonomi.

Tiltak for å redusere eget klimaavtrykk
NITO nedsatte høsten 2019 et utvalg bestående av ansatte og tillitsvalgte som har resultert i en veileder med konkrete tiltak for hvordan NITO skal redusere klimafotavtrykket til organisasjonen. Vi arbeider med styrket bevisstgjøring rundt bærekraftsmålene, og for å gjøre ansatte og tillitsvalgte i stand til å ta bærekraftige valg. Dette håper vi også kan få en positiv effekt på tillitsvalgtes arbeidsplasser.

Basert på klimaregnskapet vi har innhentet for NITO har vi utviklet målrettede tiltak for å redusere utslipp fra reise- og møtevirksomhet, som hovedandelen av NITOs utslipp består av, og for å stille høyere krav til miljø og bærekraft ved innkjøp av varer og tjenester. Dette arbeidet kommuniserer vi ut til medlemmer og samarbeidspartnere, med mål om å inspirere flere til handling.

Likestilling
Sammen med NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering driver vi et nasjonalt prosjekt som samordner og intensiverer arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologisk utdannelse. Prosjektet består av en turné med ulike arrangementer og en nasjonal mediekampanje. De første «Jenter-og-teknologi»-arrangementene ble holdt i 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektet skal bidra til å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger i alle deler av utdanningssystemet.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å nå målene
Vi har et bredt internasjonalt samarbeid med andre nordiske, europeiske og internasjonale fagorganisasjoner. NITO har også vært en av pådriverne til etableringen av Ingeniører uten grenser i Norge, som bistår med ingeniører til bistandsarbeid. Et av områdene vi samarbeider med dem om er «Master med Mening»-prosjekter i Ghana.

NITO er også en del av næringslivsdrevet klimainitiativ Skift som skal være en pådriver for at Norge når klimamålene sine innen 2030. Skift er en «gjøretank» der medlemmene samarbeider om konkrete prosjekter for å få til mer sammen.

 

4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønn8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.