Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik samler medlemmene i Topplederforum for første gang.

Tilgang til ren og rimelig energi har mye å si for oppnåelsen av flere av bærekraftsmålene. Det handler om å redusere klimautslippene og legge grunnlaget  for innovasjon, sysselsetting og økonomisk vekst. Samtidig skal vi bevare miljøet, både på land og til havs. Utbygging av ny kraft krever store investeringer med langt tidsperspektiv, som vil innebære naturinngrep. Og nå er det en energikrise i hele Europa med høye priser og økt behov for olje og gass. I dette utfordringsbilde er det en rekke målkonflikter og dilemmaer, og det er krevende å nå målene samtidig.

Under finner du notatet som lå til grunn for diskusjonen og referatet fra møtet:

Topplederforum konkluderte med at NHO, KS og Naturvernforbundet skal legge frem et notat om effektivisering av prosessen for utbygging av ny kraft prosessen, lokal forankring og hvordan naturen kan bevares i møtet med behovet for mer fornybar kraftproduksjon. Notatet ble diskutert i møte i Topplederforum 16. september, og kan leses her: Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

 

7. Rein energi til alle 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur 13. Stoppe klimaendringene 14. Livet i havet 15. Livet på land