1. Utrydde fattigdom3. God helse og livskvalitet4. God utdanning10. Mindre ulikskap

 

Bærekraftsmålenes sosiale dimensjon inneholder en rekke temaer som henger sammen. Mål 1 om å utrydde fattigdom og mål 10 om mindre ulikhet er mer aktuelt globalt enn i Norge. Imidlertid er det mange i Norge som har lite å rutte med, sammenliknet med gjennomsnittet for landet – og denne gruppen har blitt større de siste årene. Vi vet også at det er betydelige sosiale forskjeller i folks helse (mål 3) og at dette henger sammen med sosioøkonomiske forhold, ulike forutsetninger og muligheter. God utdanning og riktig kompetanse (mål 4) er avgjørende for sysselsettingen. Vi ser nå at det er mangel på kompetent arbeidskraft i en rekke næringer, både i offentlig og privat sektor.

Under finner du notatet som lå til grunn for diskusjonen og referatet fra møtet:

Topplederforum konkluderte med at ForUM, LNU og Vennesla kommune skal legge frem et notat om Levekårsutfordringer, tilhørighet og lokalsamfunn. Notatet blir diskutert i neste møte i Topplederforum og kan leses her: Levekårsutfordringer, tilhørighet og lokalsamfunn