8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

 

 

 

Forbruket i Norge henger sammen med levestandarden vår og vi konsumerer store mengder ressurser. Dette skaper utslipp og forurenser i Norge og i de landene vi importerer fra. I en global sammenligning skårer Norge godt på de fleste bærekraftsmålene, men vi skårer dårlig på mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, samt mål 13 om å bekjempe klimaendringene.

Vi kan alle bidra ved å velge produkter og tjenester som forurenser mindre og produseres med positive sosiale konsekvenser. Næringslivet er den viktigste aktøren for å legge til rette for et mer ansvarlig forbruksmønster, både gjennom innkjøp i egne verdikjeder og ved å tilby mer bærekraftige produkter og tjenester. Myndigheter, i og utenfor Norge, påvirker forbruksmønsteret gjennom regelverk og rammebetingelser. Offentlig sektor, i Norge, har dessuten betydelig markedsmakt, gjennom årlige innkjøp på om lag 650 mrd. kroner.

Under finner du notatet som lå til grunn for diskusjonen og referatet fra møtet: