Deltagerne i møtet. Fra venstre: statssekretær Gunn Karin Gjul, statssekretær Bjørg Sandkjær, Catharina Bu (FN-Sambandet), Margrete Bjørge Katanasho (LNU), Kim N. Gabrielli (UN Global Compact Norge), Finn Erlend Ødegård (Norges Bondelag), Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (leder), statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad, Siv Henriette Jakobsen (Viken), Are Tomasgard (LO), Per Øyvind Langeland (NHO), Helge Eide (KS), Astrid Tonette Sinnes (SDG Norge). I en verden preget av stadig mer usikkerhet og konflikt skiller Agenda 2030 seg ut som et felles prosjekt det fremdeles er bred oppslutning om. I Norge er engasjementet for bærekraftsmålene høyt i hele landet og det gjøres mye godt arbeid i kommunalsektor, i næringslivet og sivilsamfunnet.

Det er kun syv år til bærekraftsmålene skal nås, og dessverre går utviklingen på flere områder i feil retning. Vi ser at prisene på energi, varer og tjenester stiger og ulikheten øker for noen grupper (bærekraftsmål 10). Videre har vi vesentlig utfordringer på de områdene som viser baksiden av vår høye velstand. I Norge har vi et høyt materielt forbruk og store klimagassutslipp, og vi skårer dårligere på bærekraftsmål 12 og 13 enn på andre mål. Vi har også utfordringer med naturmangfoldet og bærekraftsmål 14 og 15.

Norge skal bidra til å snu de negative trendene, og intensivere innsatsen nasjonalt, så vel som internasjonalt. For å få til det må vi utnytte det gode arbeidet som allerede gjøres, og mobilisere hele samfunnet slik at alle bidrar i samme retning. For å akselerere innsatsen på tvers av hele samfunnet planlegger regjeringen at det i 2024 skal legges frem en ny stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge.

27. oktober ble Topplederforum for bærekraftsmålene invitert til å bidra i arbeidet med stortingsmeldingen helt i startsfasen av prosessen. Forumet ble spurt om hvilke dilemmaer og utfordringer de mener bør løftes i meldingen og hvordan vi kan sørge for at hele samfunnet drar i samme retning.

Under finner du notatet som lå til grunn for diskusjonen og referatet fra møtet:

I  møtet ble deltagerne, i grupper, invitert til å komme med felles innspill til stortingsmeldingen. Under finner du innspillene:

Innspillene vil følges opp av digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i samarbeid med de øvrige departementene.