Nettsted: https://fremtenkt.no/

Lokasjon: Bergen

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Ett av våre prosjekter, Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider, illustrerer hvordan vi går frem for å engasjere flest mulig i å finne bærekraftige løsninger for fremtiden.

Laboratoriet skal finne frem til nye samarbeidsformer og metoder for bedre borgermedvirkning i bærekraftig byutvikling.

Prosjektet har sitt utspringspunkt i Åsane bydel i Bergen. Bydelssenteret er i dag preget av kjøpesentre, parkeringsplasser og den sterkt trafikkerte E39, som deler senteret i to.

Byrådet i Bergen har vedtatt at Åsane skal bli «en grønn gåby» med «møtesteder, attraktive torg, byrom, bilfrie områder og parker, inkludert sammenhengende blågrønn struktur», og har satt i gang et strategisk planprogram for å legge føringer for denne utviklingen.

Fremtenkt har opprettet Laboratoriet for at innbyggere i bydelen skal bli engasjert i dette arbeidet, både i form av innspill til planprosessen, og for å komme frem til tiltak i nærmiljøet som kan settes i gang i nær fremtid.

Som et ledd i dette har Fremtenkt utviklet et digitalt rom for borgermedvirking, inspirert av Robert Jungks metode Fremtidsverksted, oppdatert med øvelser og ideer fra moderne fremtidsforskning.

Siden oppstarten høsten 2020 har vi arrangert en serie digitale fremtidsverksteder som samler innbyggere og representanter fra kommunen for å finne frem til:

  • ros av det som er bra i bydelen og som må bevares
  • kritikk av det som ikke fungerer og må forbedres
  • utopiske fremtidsbilder for bydelen
  • og til slutt konkrete planer for hva innbyggerne umiddelbart kan sette i gang med av konkrete tiltak i samarbeid med kommunen.

Verkstedene involverer innbyggere på et tidlig stadium. Deltakerne får anledning til å samarbeide med kommunen og andre innbyggere om å finne frem til dekkende problembeskrivelser og ulike løsningsforslag. Resultatene fra verkstedet blir innspill til kommunens planprosess, samtidig som deltakerne blir oppmerksomme på hverandre og engasjerte i et felles prosjekt for å forbedre bydelen de bor i. Slik gir verkstedene både bedre borgermedvirking og mer aktive medborgere. Dette er samskaping i tråd med ideene som ligger til grunn for kommune 3.0.

Metodene som utvikles i Laboratoriet dokumenteres for bruk i andre by- og stedsutviklingsprosjekter. Fremtenkt har allerede brukt metodene i et annet stort byutviklingsprosjekt i Bergen: Mindebyen. På sikt ønsker vi å bidra til bedre borgermedvirkning i bærekraftig byutvikling i hele Norge.

Laboratoriet bidrar til å demokratisere arbeidet med bærekraftig byutvikling, og derigjennom til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på 11.3, 11.6 og 11.7 (bærekraftige byer: medbestemmelse, lavere miljøpåvirkning, grøntområder og offentlige rom), 12.8 (bærekraftig livsstil) og 13.3 (kunnskap og evne til å motvirke klimaendringer). På et overordnet plan bidrar vi også til mål 17: samarbeid om å nå målene.

11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.