Foto: Jan Christian Hegg


Nettsted:
https://www.sabima.no/

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Vår visjon er å “Stanse tapet av biomangfold for å sikre levedyktige bestander av alle naturlig forekommende arter i Norge, deres genetiske variasjon og økosystemene de er en del av.”

Vi jobber opp mot politiske miljøer og forvaltningsmyndigheter, og andre med interesse for miljø- og natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold. Vi foreslår innovative politiske løsninger for naturen. For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Vi bidrar til kunnskapsdugnaden ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet.

De siste årene har vi blant annet jobbet med kunnskapsløftet for naturen, som var et samarbeid mellom Sabima og en rekke store NHO-foreninger som Norsk Industri, Byggenæringens landsforening og Norsk Bergindustri. Vi har satt myra på agendaen ved å løfte frem de fantastiske egenskapene til dette supersystemet og foreslå løsninger for hvordan vi kan ødelegge mindre myr. Myra er levested for tusenvis av dyr og planter og rasteområde for trekkende fugler. Dessuten bidrar myra med økosystemtjenester som vannrensing, karbonlagring og demping av flom.

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfold. Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der. En bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Derfor jobber vi for at Norge skal bli arealnøytralt. Vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. Og vi må gjenskape og restaurere verdifulle naturområder som har blitt ødelagt.

Sabima jobber for å få politikere til å sette klare ambisjoner for naturen og lage tydelige lover og regler for hvordan naturen skal forvaltes og at det settes av tilstrekkelige ressurser. Dette gjør vi blant annet ved å gi innspill til viktige politiske dokumenter som til Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold, forskrifter og handlingsplaner, samt de årlige statsbudsjettene.

15. Livet på land

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.