Ombrukssenteret "Ombruk"

Nettsted: https://www.sirkula.no/   https://www.resirkula.no/

Årsberetning: Sirkula bærekraftsrapport 2022

Lokasjon: Hamar

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

Avfallsreduksjon og ombruk

I arbeidet vårt med avfallsreduksjon har vi satset stort på ombruk og sirkulærøkonomi. I 2020 åpnet vi Norges første kretsløpspark ved Hamar, hvor vi både har gjenvinningsstasjon med ombruksmottak og et eget kjøpesenter hvor de brukte varene blir solgt videre. Senteret heter Resirkula og inneholder fem butikker med forskjellige varetyper som driftes av selvstendige butikkeiere. Flere av butikkene tilbyr også reparasjonstjenester og redesign.

I 2022 omsatte de selvstendige butikkene for over 8 millioner kroner og reddet 200 tonn fra å bli avfall. Resirkula ønsker også å bidra til sosial bærekraft. Blant annet blir mottaket for ombruk og kafeen bemannet av mennesker som har behov for varig tilrettelagt arbeid. Disse tilbudene drives av arbeidsinkluderingsbedriften Mjøsanker.

Vi har også samarbeid med Uff Second Hand i Hamar sentrum, hvor vi drifter vår egen systue, Sy-den. Her leier vi ut symaskiner og har kurs. Sirkula har i tillegg en bokkiosk på et kjøpesenter i Hamar hvor det selges brukte bøker. Dette skjer i samarbeid med frivilligsentralen.

Holdningsarbeid og undervisning

Vi jobber også for å bidra til avfallsreduksjon og et mer bærekraftig forbruk gjennom holdningsarbeid og undervisning. Kretsløpsparken ved Hamar skal være et kompetansesenter for sirkulær økonomi.

Alle 4. trinnselever i eierkommunene læres opp i avfallssortering via et egenutviklet miljøvokterprosjekt. Mens 9. trinnselevene i området læres opp i bærekraft, forbruk, resirkulering og reparering. Fra 2024 tilbys også videregående skoler undervisningsopplegget «Mobilens reise». Dette er et interaktivt opplegg hvor elevene skal bli bevisst sitt eget forbruk av elektronikk og hvilke konsekvenser denne industrien har for mennesker og miljøet.

Redusere klimagassutslipp fra transport

Et annet satsingsområde er å få ned klimagassutslippene våre fra transport gjennom grønne innkjøp. Et viktig bidrag her er vårt innkjøp av biogass-drevne renovasjonsbiler. Biogass er et klimanøytralt drivstoff som lages av matavfallet som blir samlet inn i regionen. Gassen blir produsert på Mjøsanlegget ved Lillehammer. I tillegg jobber vi med å skifte ut resten av maskinparken med utslippsfri teknologi. De siste par årene har vi blant annet kjøpt inn elektriske hjullastere til noen av gjenvinningsstasjonene.

Bærekraftig jordproduksjon

Vi satser også på bærekraftig jordproduksjon. Hageavfallet som kommer inn på gjenvinningsstasjonene blir på vårt jordproduksjons-anlegg gjort om til ulike jordprodukter. Eksempler er bed- og hagejord og urte- og grønnsaksjord. I produksjonen brukes også det næringsrike bio-slammet som samles opp av det lokale renseanlegget, Hias. Våre jordprodukter er frie for torv, som blir ansett som en klimaversting.

 

4. God utdanning 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 9. Industri, innovasjon og infrastruktur11. Bærekraftig byer og lokalsamfunn12. Ansvarlig forbruk og produksjon 13. Stoppe klimaendringene

17. Samareid for å nå måla

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til bærekraftsmålene i Norge

Innholdet på denne siden er produsert av virksomheten selv. Virksomheten har samtykket til at innholdet publiseres.