Equality Check er et teknologidrevet og evidensbasert oppstartsselskap hvor alle ansatte helt anonymt kan vurdere like muligheter, mangfold og kultur på sin arbeidsplass. Videre tilbyr vi verktøy til virksomheter som ønsker å forbedre mangfoldet i sin bedrift. Vår visjon er å skape bedre og mer mangfoldige arbeidsplasser med like muligheter for alle gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet.

Nettsted: https://www.equalitycheck.it/ 

Lokasjon: Oslo

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

På vår plattform kan ansatte anonymt vurdere sin virksomhet når det for eksempel gjelder like muligheter for forfremmelse, like muligheter for lønnsforhøyelse, bedriftskultur, samt ledelsens engasjement for mangfold. Når mer enn 5 ansatte har vurdert et selskap blir vurderingene tilgjengelig for alle på plattformen. For selskaper som ønsker å forbedre seg har vi også utviklet verktøy for å forbedre mangfoldet. Plattformen bidrar til en rekke av bærekraftsmålenes tema:

5. Likestilling mellom kjønn

Plattformen bidrar til å sikre like muligheter mellom kjønn og til å sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger.

 

 

10. Mindre ulikskapPlattformen bidrar til å sikrer og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status, som seksuell legning.