Regjeringen rapporterer årlig til Stortinget om arbeidet med bærekraftsmålene. Formålet er å gi Stortinget grunnlag for å vurdere utviklingen av bærekraftsarbeidet i Norge.

Rapporten for 2023 inngår som et digitalt vedlegg til Kommunal- og distriktsdepartementets Prop. 1 S (2023-2024).

Innledningsvis gir rapporten et overordnet bilde av utviklingen, både her hjemme og internasjonalt. Deretter gir rapporten en status for arbeidet, mål for mål. Avslutningsvis orienterer regjeringen om arbeidet med å utvikle nasjonale målepunkt. Dette er et av flere oppfølgingspunkt i Stortingsmeldingen Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Les regjeringens rapport til Stortinget